TEXT K LOGU

Žádosti a formuláře

Formulář žádosti o pobytovou službu včetně příloh si můžete osobně vyzvednout a vyplněný podat v sekretariátu ředitelky DS každé pondělí, středu od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin. Žádost můžete také zaslat poštou na adresu DS.

          
K vyřízení žádosti potřebujeme:

  • Aktuální vyjádření praktického nebo ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele, případně psychiatra, neurologa.
  • Kopii rozhodnutí příslušného Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán.
  • V případě, že je zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je potřeba k žádosti přiložit příslušné soudní rozhodnutí.

Žádost podepíše žadatel či jeho zákonný zástupce. Vyhodnocujeme jí podle kritérií stanovaných zřizovatelem: věk žadatele, přemístění, zdravotní stav, bytové podmínky, sociální síť, krizová situace, přiznaný stupeň příspěvku na péči.

Převzetí nebo doručení žádosti Vám nejdéle do 30 dnů písemně potvrdíme.

Je v zájmu žadatele a jeho blízkých, aby nám oznamovali změny, ovlivňující přidělení bodů v evidenci žadatelů. Vzhledem k počtu podaných žádostí se nemůžeme všech žadatelů doptávat na případné změny.


Tisk stránky | Kontakt