TEXT K LOGU

Novinky

Z DŮVODU PŘIJATÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY SKUPINOVÉ AKTIVITY

Děkujeme za pochopení

V Praze dne 24. 1. 2022
Mgr. Simona Zahrádková, ředitelka


Dočasná změna Domovních řádů

(pro Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu).

 Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Zahradní Město

 Od 22. 11. 2021 jsou v Domově pro seniory Zahradní Město povoleny návštěvy klientů za těchto podmínek.

1)    Návštěva bude umožněna osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid- 19 a pokud splňuje následující podmínky:

a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, nebo

b) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;

c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Návštěvy klientů probíhají denně, doporučujeme od 13:00 hod., preferujeme návštěvy ve venkovním prostředí, 

2)    Při příchodu návštěvníka do DSZM recepční zaznamená jméno a příjmení, dále jméno klienta, kterého si přeje navštívit.

3)    Návštěvník použije skenner pro měření tělesné teploty, tělesná teplota nesmí být vyšší než 37, 5 °C, v případě naměření vyšší tělesné teploty není možné návštěvu uskutečnit a předloží recepční potvrzení viz bod 1), ve vstupní hale provede dezinfekci rukou, vyplní čestné prohlášení, po celou dobu návštěvy bude používat vlastní ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének].

4)    V průběhu návštěvy PSS namátkově kontroluje dodržování pravidel – používání stanovených ochranných prostředků dýchacích cest.

5)    Návštěvník informuje PSS o ukončení návštěvy, PSS provede ihned dezinfekci místnost (kliky, madla, stůl, židle…) prostředkem s virucidním účinkem, místnost vyvětrá.

6)    Klienta mohou ve stejném čase navštívit nejvýše 2 osoby starší 15 let, výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele.

7)    Žádáme návštěvy klientů, aby omezily návštěvu u klienta po dobu 30 minut.

V případě návštěv klientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující klienta dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Z důvodu negativních zkušeností z minulosti, poskytovatel sděluje, že v případě porušení pravidel, bude návštěvník na toto upozorněn a jeho chování bude zohledněno při realizaci dalších návštěv.

V případě pochybností - spornosti výkladu pravidel je oprávněn rozhodnout vedoucí ošetřovatelského úseku.

Návštěvy nejsou umožněny u klientů v karanténě. 

Tato pravidla mohou být s ohledem na aktuální epidemickou situaci a dodržování podmínek návštěvníky měněna. Sledujte, proto prosím jejich aktuální znění na adrese: www.dszm.cz

Děkujeme za spolupráci a respektování pravidel.

Dne 22. 11. 2021

Zpracovala: Bc. Štěpánka Čtvrtníčková – ved. ZOÚ   

Schválila: Mgr. Simona Zahrádková – ředitelka

 

ŽÁDOST O OMEZENÍ NÁVŠTĚV KLIENTŮ


v Praze dne 5. 11. 2021

Zdvořile žádáme návštěvy klientů, aby omezily návštěvu u klienta na 1 osobu denně po dobu 30 minut.
Zároveň žádáme, aby na návštěvy ke klientům nechodily děti, které nebyly testované na onemocnění Covid-19.

Naše žádost o omezení návštěv souvisí s prevencí vzniku onemocnění Covid-19 u klientů Domova.

O omezení návštěv Vás žádáme do 20. 11. 2021.

Děkujeme Vám za pochopení.

 

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci.
Uhraďte exekutorovi od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

V Neděli 14.11.2021 bude v domově probíhat očkování klientů 3. posilující dávkou proti onemocnění Covid-19.

Očkování se týká klientů, kteří byli očkováni 1. a 2. dávkou do května 2021.

Dočasná změna Domovních řádů

(pro Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu).

Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Zahradní Město
Od 15. 11. 2021 jsou v Domově pro seniory Zahradní Město povoleny návštěvy klientů za těchto podmínek.

 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TELEFONICKÝCH HOVORŮ KLIENTŮM

Pomoci zprostředkovat telefonické kontakty, případně videohovory Vám rády pomohou sociální pracovnice.

Dopoledne zajišťují sociální pracovnice denní aktivity na odděleních.

V odpoledních hodinách se sociální pracovnice věnují klientům individuálně. Zprostředkování hovorů je z uvedených důvodů lépe směřovat do odpoledních hodin.

kontakty na sociální pracovnice dle oddělení, tel. 272 654 151

oddělení 1A                      linka 155

oddělení 2A                      linka 156

oddělení 1D                      linka 206

oddělení  2D                     linka 207

oddělení 3D                      linka 206

oddělení 4D                      linka 206

oddělení 1F, 2F                 linka 122

oddělení 3F, 4F                 linka 122

odlehčovací služba            linka 122

Na sociální pracovnice se samozřejmě můžete i nadále obracet ohledně řešení sociálních záležitostí klienta.

V Praze dne 15.10.2021

 

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

Od 1. 11. 2020 poskytujeme pobytovou odlehčovací službu.

Dotazy ohledně možného přijetí vyřizuje sociální pracovnice v čase:

pondělí, středa, pátek      od 8:30 do 9:30 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin

Kontakt:

Bc. Kristýna Vlachová
sociální pracovnice
tel. 272 654 151, linka 206
e-mail: Vlachova@dszm.cz

Pokud se domluvíte se sociální pracovnicí na poskytování služby, bude Vám zaslán formulář nazvaný „Žádost o odlehčovací službu“. Součástí žádosti je i formulář nazvaný „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele“.

Vyplněnou žádost včetně přílohy doručíte na adresu poskytovatele. Žádost můžete podat osobně, poštou na adresu nebo zaslat oskenovanou na adresu: hana.kurkova@dszm.cz

Službu poskytujeme na přechodnou dobu (zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíce), po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením starším 60 let, s trvalým pobytem v Praze, přicházejícím z domácího prostředí na dobu umožňující pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči.

Službu nelze poskytnout osobám:

 • s chronickým duševním onemocněním včetně syndromu demence
 • agresivním
 • s těžkou závislostí na návykových látkách
 • ohrožujících sami sebe nebo okolí nevhodným chováním.

 

Kapacita služby je 10 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Ubytování nabízíme ve dvoulůžkových pokojích s balkonem, umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem, lůžkovinami, lednicí. Každý klient má na pokoji k dispozici signalizační zařízení k přivolání personálu. Osobní věci a doplňky jsou vítány. V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina, studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla).  
 2. Stravování zahrnuje tři hlavní jídla denně a dvě svačiny (dopolední přesnídávku a odpolední svačinu). Pro klienty s ordinovanou dietou vaříme běžné druhy diet. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu.
 3. Klienti se mohou stravovat dle svého rozhodnutí v denních místnostech na oddělení nebo v pokoji.
 4. Základní sociální poradenství.
 5. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 6. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským    prostředím.
 8. Sociálně terapeutické činnosti.
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 10.  Aktivizační činnosti.

V rámci poskytování odlehčovací služby není k dispozici lékař.

Z uvedeného důvodu je důležité uvést do žádosti o odlehčovací službu jméno a kontaktní údaje praktického lékaře.

Žadatel je povinen v den přijetí do odlehčovací služby být vybaven:

 • podrobným rozpisem užívaných léků a způsobem jejich užívání, uvedením ordinované diety, alergií a informací o očkování proti TAT, pneumokoku a virové hepatitidě B,
 • používanými kompenzačními pomůckami,
 • užívanými léky, zdravotnickými a hygienickými pomůckami v množství na plánovanou dobu pobytu.

Pokud v den příchodu do odlehčovací služby nebude mít žadatel s sebou podrobný rozpis užívaných léků se způsobem jejich užívání, potřebné léky, zdravotnické a hygienické pomůcky s sebou, nemůže mi být odlehčovací služba poskytnuta

 

Výše úhrady:

ubytování                               170,- Kč/den             

stravování                              155,- Kč/den             

Za poskytované základní služby sociální pomoci a podpory a úkony přímé péče se hradí ve výši 130,-Kč/hod dle realizovaného času poskytnuté služby. Denní záloha na úkony péče činí 425,- Kč.

Platba úhrady probíhá zálohově předem za celé sjednané období nebo za jednotlivé kalendářní měsíce. Denní záloha za ubytování, stravování a úkony péče činí 750,- Kč. Uhrazená záloha bude klientovi vyúčtovaná dle skutečně poskytnuté péče.

 

PF2021

 

Vřele Vám všem děkujeme za podporu, dary – šité látkové roušky.
Vaše roušky denně využíváme při práci.

Zvláště děkujeme:

 • Prusa Research, a.s. (ochranné štíty)
 •  Věznice Valdice (ochranné roušky)
 •  Nadace J&T (roušky)
 • Simona Bagárová (štíty, respirátory, rukavice, dezinfekce)
 • PNS a.s. (roušky KN95)
 • DF Partner s.r.o. (dezinfekce)

 

20. 12. 2019

PAVILON F – JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
 
OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ ÚHRADY
ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení měsíční úhrady za ubytování a stravování v jednolůžkových pokojích v pavilonu F DS Zahradní Město.
cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji v pavilonu F: 6.150,- Kč
cena za stravování: 4.650,- Kč
měsíční úhrada za ubytování a stravování: 10.800,- KčTisk stránky | Kontakt