TEXT K LOGU

Domov pro seniory

Číslo registrace 9596823

Posláním pobytové služby domova pro seniory je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Kapacita 85 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Obecným cílem pobytové služby domova pro seniory je:

 • zvýšit a zachovat soběstačnost při běžných činnostech
 • podporovat seniory v běžném způsobu života
 • zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb
 • vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro klienty
 • rozvíjet a zkvalitnit spolupráci s rodinami klientů
 • zkvalitnit nutriční péči o klienty
 • pomáhat seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost v okolí DS (doprovod klienta, možnost zajištění dopravy)
 • podporovat společenské začlenění seniorů mimo DS (návštěva divadla, výstav, výlety, vycházky do okolí a návštěva společenských akcí pořádaných jinými DS)
 • pokračovat ve spolupráci s MČ Prahy 10, v rámci komunitního plánování
 • podporovat spolupráci s odbornými školami, vést odborné praxe studentů a spolupracovat s dobrovolníky

Konkrétní cíle pro rok 2014

 • Zlepšit informovanost zájemců, žadatelů, rodinných příslušníků, příp. opatrovníků novými přehlednějšími webovými stránkami
  • Termín: únor 2014
  • Zodpovídá: vedoucí provozního úseku
 • Zkulturnit prostředí pro stravování klientů v jídelně
  • Termín: první čtvrtletí roku 2014
  • Zodpovídají: vedoucí provozního úseku, vedoucí stravovacího oddělení
 • Rozšířit nabídku aktivizačních činností o pánský klub, klub poezie, četnost a rozmanitost společensko-kulturních akcí
  • Termín: první pololetí roku 2014
  • Zodpovídá: vedoucí úseku sociální práce a aktivizace
 • Zkvalitnit nutriční péči o klienty – sledováním nutričního sreeningu, sippingem u klientů v riziku malnutrice
  • Termín: průběžně
  • Zodpovídají: nutriční terapeutky
 • Zformovat dobrovolnickou základnu pro spolupráci s DS
  • Termín: průběžně
  • Zodpovídá: koordinátorka dobrovolníků
 • Vytvořit bezpečnější a příjemnější prostředí pro klienty – přestěhováním do nové budovy F, po kolaudaci novostavby
  • Termín: druhé pololetí roku 2014
  • Zodpovídá: ředitelka
 • Zkvalitnit způsob značení klientského prádla a předcházet tak ztrátovosti a stigmatizací klientů
  • Termín: průběžně
  • Zodpovídají: úsekové sestry
 • Zavést možnost výběru ze dvou jídel – nákupem nového čipovacího systému
  • Termín: první pololetí roku 2014
  • Zodpovídá: ředitelka

Cílová skupina

 • Senioři nad 65 let věku, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osob

Zásady a principy

 • zachování lidské důstojnosti klientů
 • poskytování pomoci, které vychází z individuálních potřeb klienta
 • podpora a rozvoj samostatnosti klienta
 • motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace a posílení sociálního začleňování
 • dodržování základních lidských práv a svobod klientů

Práva klientů

 • právo na soukromí
 • právo na osobní svobodu, svobodnou volbu a rozhodnutí, právo na volný pohyb
 • právo na důstojné jednání
 • právo na osobní vlastnictví
 • právo na kontakt s rodinou a blízkými
 • právo na ochranu před zneužitím
 • právo na ochranu osobních údajů a nahlížení do osobní dokumentace
 • právo na bezpečné služby
 • právo na dostupnost vnitřních a vnějších služeb
 • právo podat stížnost na způsob poskytování sociální služby
 • právo na informace a srozumitelnost

Povinnosti klientů

 • dodržovat Domácí řád DS
 • užívat prostory vyhrazené klientovi k ubytování a účelu, k němuž jsou určeny
 • uhradit v plné výši měsíční platbu za poskytované služby bankovním převodem, platbou v hotovosti či poštovní poukázkou (ubytování, stravování, základní služby sociální pomoci a podpory) vždy do konce kalendářního měsíce, za který úhrada náleží
 • zaplatit úhradu za poskytnutí fakultativních služeb v zařízení zpětně, do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly poskytnuty 
 • dodržovat zákaz kouření v objektu

V zájmu bezpečnosti je celý objekt domova pro seniory monitorován kamerovým systémem. Soukromí klienta je zachováno.


Tisk stránky | Kontakt