TEXT K LOGU

Domov pro seniory

Domov pro seniory

Číslo registrace 9596823

Posláním pobytové služby domova pro seniory je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Kapacita 107 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Obecným cílem pobytové služby domova pro seniory je:

 • zvýšit a zachovat soběstačnost při běžných činnostech,
 • podporovat seniory v běžném způsobu života,
 • zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb,
 • vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro klienty,
 • rozvíjet a zkvalitnit spolupráci s rodinami klientů,
 • podporovat seniory ve využití veřejné služby dostupné v okolí (doprovod klienta, možnost zajištění dopravy),
 • podporovat společenské začlenění seniorů mimo zařízení (návštěva divadla, výstav, výlety, vycházky do okolí a návštěva společenských akcí pořádaných jinými domovy pro seniory),
 • podporovat spolupráci s odbornými školami, vést odborné praxe studentů a spolupracovat s dobrovolníky. 

Konkrétní cíle pro rok 2018

 • Obnovit spolupráci s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana - zprostředkovat možnost výpůjček audioknih

Termín: první polovina roku 2018

Zodpovídá: vedoucí úseku sociální práce a aktivizace

 • Realizovat návštěvy kulturních akcí dle zájmu klientů. Min. 10 akcí ročně mimo areál domova.

Termín: průběžně

Zodpovídá: vedoucí úseku sociální práce a aktivizace

 • Zajistit pro klienty poskytování individuální canisterapie

Termín: první polovina roku 2018

Zodpovídá: vedoucí úseku sociální práce a aktivizace

Cílová skupina

 • Senioři nad 65 let věku, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osob

Zásady a principy

 • zachování lidské důstojnosti klientů,
 • poskytování pomoci, které vychází z individuálních potřeb klienta,
 • podpora a rozvoj samostatnosti klienta,
 • motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace a posílení sociálního začleňování,
 • dodržování základních lidských práv a svobod klientů.

Práva klientů

 • právo na soukromí,
 • právo na osobní svobodu, svobodnou volbu a rozhodnutí, právo na volný pohyb,
 • právo na důstojné jednání,
 • právo na osobní vlastnictví,
 • právo na kontakt s rodinou a blízkými,
 • právo na ochranu před zneužitím,
 • právo na ochranu osobních údajů a nahlížení do osobní dokumentace,
 • právo na bezpečné služby,
 • právo na dostupnost vnitřních a vnějších služeb,
 • právo podat stížnost na způsob poskytování sociální služby,
 • právo na informace a srozumitelnost.

Povinnosti klientů

 • dodržovat Domácí řád DS,
 • užívat prostory vyhrazené klientovi k ubytování a účelu, k němuž jsou určeny,
 • uhradit v plné výši platbu za poskytovanou pobytovou službu vždy do konce kalendářního měsíce, za který úhrada náleží,
 • platit poskytovateli včas a řádně úhradu za fakultativní služby nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, 
 • dodržovat zákaz kouření v objektu.

V zájmu bezpečnosti je celý objekt domova pro seniory monitorován kamerovým systémem. Soukromí klienta je zachováno.


Tisk stránky | Kontakt