TEXT K LOGU

Odlehčovací služba

Číslo registrace 6973418

Posláním pobytové odlehčovací služby je podpora osob se zdravotním postižením starším 50 let, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby, a umožnit tak pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči.

Odlehčovací služba je poskytovaná na přechodnou dobu (zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíce), po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba.

Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením starší 50 let, s trvalým pobytem v Praze, přicházející z domácího prostředí na dobu umožňující pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči.

 

Kapacita je 10 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Obecným cílem pobytové odlehčovací služby je:

 • poskytnout osobě závislé na péči druhých osob potřebné ubytování, stravování a péči v době, kdy tato péče nemůže být zajišťována pečující osobou v domácím prostředí,
 • poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči,
 • zvýšit a zachovat soběstačnost klientů při běžných činnostech,
 • podporovat klienty v běžném způsobu života,
 • zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb,
 • vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro klienty,
 • rozvíjet a zkvalitnit spolupráci s rodinami klientů,
 • podporovat klienty ve využití veřejné služby dostupné v okolí (doprovod klienta, možnost zajištění dopravy),
 • podporovat společenské začlenění klientů mimo zařízení (návštěva divadla, výstav, výlety, vycházky do okolí a návštěva společenských akcí pořádaných jinými domovy pro seniory),
 • podporovat spolupráci s odbornými školami, vést odborné praxe studentů a spolupracovat s dobrovolníky.

 

 

Zásady a principy

 • zachování lidské důstojnosti klientů,
 • poskytování pomoci, které vychází z individuálních potřeb klienta,
 • podpora a rozvoj samostatnosti klienta,
 • motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace a posílení sociálního začleňování,
 • dodržování základních lidských práv a svobod klientů.

Práva klientů

 • právo na soukromí,
 • právo na osobní svobodu, svobodnou volbu a rozhodnutí, právo na volný pohyb,
 • právo na důstojné jednání,
 • právo na osobní vlastnictví,
 • právo na kontakt s rodinou a blízkými,
 • právo na ochranu před zneužitím,
 • právo na ochranu osobních údajů a nahlížení do osobní dokumentace,
 • právo na bezpečné služby,
 • právo na dostupnost vnitřních a vnějších služeb,
 • právo podat stížnost na způsob poskytování sociální služby,
 • právo na informace a srozumitelnost.

Povinnosti klientů

 • dodržovat Domácí řád,
 • užívat prostory vyhrazené klientovi k ubytování a účelu, k němuž jsou určeny,
 • platit poskytovateli včas a řádně úhradu za ubytování, stravování a úkony péče dle uzavřené smlouvy,
 • dodržovat zákaz kouření v objektu.

Tisk stránky | Kontakt