TEXT K LOGU

Standardy kvality

Standard 1 – Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Posláním pobytové služby domova pro seniory je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Posláním pobytové služby domova se zvláštním režimem je podpora seniorů a osob s chronickým onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Cílem obou sociálních služeb je zvýšit a zachovat soběstačnost klientů při běžných činnostech, zajistit důstojné a aktivní prožití stáří a také podporovat seniory v běžném způsobu života. Snažíme se zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb, vytváříme bezpečné a příjemné prostředí pro klienty, rozvíjíme, zlepšujeme spolupráci s rodinami. Zdokonalujeme nutriční péči i pomoc seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost v okolí. Podporujeme společenské začlenění seniorů mimo DS a DZR, aktivně pokračujeme ve spolupráci s úřadem městské části Prahy 10, v rámci komunitního plánování. Spolupracujeme s odbornými školami, vedeme odborné praxe studentů a podporujeme činnost dobrovolníků.

Principem sociálních služeb je zachování lidské důstojnosti osob, poskytování pomoci, vycházející z individuálních potřeb klienta, podpora a rozvoj samostatnosti klienta, motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace, posílení sociálního začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod klientů.

Standard 2 – Ochrana práv osob

U všech klientů respektujeme základní lidská práva dané Listinou základních práv a svobod, dodržujeme platnou legislativu, Etické kodexy, Etický kodex pracovníků Domova pro seniory Zahradní Město. Základem je vytvořit bezpečné prostředí pro klienty, minimalizovat fyzické ohrožení, přistupovat se zachováním sebeúcty a zároveň zamezit případnému ohrožení klientů. Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na aktuální zdravotní i psychický stav, na rozpoznání potřeb klienta a vyhledávání případných rizikových situací, které by mohli vést k porušení práv klientů. Máme vytypované situace, ve kterých by mohlo dojít k porušování práv klientů a ke střetům zájmů, stanovená preventivní opatření před vznikem situací a řešení.

Standard 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu

V rámci poskytování základního sociálního poradenství informují sociálně-aktivizační pracovníci zájemce nebo rodinu o možnostech poskytování sociálních služeb a sledovaných kritérií stanovených zřizovatelem. Zjišťují důvody podání žádosti, sociální situaci žadatele a očekávání od služby. Dalšími účastníky jednání jsou rodinní příslušníci, osoby, které žadatel zplnomocnil, osoby blízké, zákonný zástupce či osoby, které o zájemce pečují.

Podávání informací přizpůsobujeme komunikačním schopnostem zájemce, aby měl možnost rozhodnout, zda služba odpovídá jeho potřebám a očekáváním a zda ji využije či nikoli. Stanoví si cíle, které by měla sociální služba naplňovat. Osobní cíle vycházejí z možností a schopností zájemce o službu, sociální situace a diagnózy. Pokud zájemce patří do cílové skupiny, předá mu sociálně-aktivizační pracovník potřebné formuláře (žádost, vyjádření lékaře, informační leták), připomene doložení rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči, případně podání žádosti přiznání. V případě zájmu a po domluvě seznámí zájemce s prostředím.

Důvody neuzavření smlouvy

§ 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a)      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b)      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c)      zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis),

d)     nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Standard 4 – Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouvu uzavíráme nejpozději v den příchodu žadatele/klienta do DS. Při uzavírání smlouvy je přítomen sociálně-aktivizační pracovník a klient, případně zákonný zástupce. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Jeden originál si ponechá klient, druhý je založen do jeho sociální dokumentace. Smlouvu za organizaci podepisuje ředitelka nebo její zástupkyně. Za klienta může podepsat smlouvu pouze soudem stanovený opatrovník či klientem zplnomocněná osoba. V těchto případech musí před podpisem smlouvy předložit soudní rozhodnutí o stanovení opatrovníka. Nemůže-li klient podepsat smlouvu z vážných zdravotních důvodů a nemá zákonného zástupce, podepisuje smlouvu pověřený zástupce sociálního odboru Úřadu městské části Prahy 10, dle § 91 odst. 6, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klient může vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu dle článku IX – Výpovědní důvody a výpovědní lhůty Smlouvy o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Zahradní Město.

Standard 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby

Proces individuálního plánování průběhu sociální služby navazuje na jednání se zájemcem o sociální službu. Společně s klientem projednáváme potřeby, přání a očekávání od poskytované sociální služby. Sociální služby poskytujeme klientovi na základě jeho individuálně určených potřeb a nabídky služeb DS. Tyto potřeby dokumentujeme v individuálním plánu, v případě potřeby je konzultujeme s rodinnými příslušníky. Proces individuálního plánování průběhu služby pravidelně přehodnocujeme. Každý klient má svého klíčového pracovníka, je kontaktní osobou po celou dobu pobytu klienta. Reaguje na měnící se potřeby a přání klienta.

Komunikace s klientem přizpůsobujeme jeho zdravotnímu stavu. Klienta vedeme podle jeho možností a schopností k soběstačnosti a odpovědnosti za vlastní život.

Standard 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby

Vedeme a shromažďujeme dokumentaci o průběhu poskytování sociální služby v písemné i elektronické podobě. Zásady vedení dokumentace o poskytování sociální služby vychází z právních předpisů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměstnanci, přicházející do styku s osobními údaji klienta jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

Sociální dokumentace je uložena v kanceláři sociálně-aktivizačních pracovníků, klient může do této dokumentace nahlížet.

Standard 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

V případě, že klient, jeho zástupce (rodinný příslušník, opatrovník, fyzická či právnická osoba zastupující zájem klienta) není spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytování sociálních služeb, může podat stížnost. Stížnost lze podat jakémukoliv pracovníkovi DS, vedoucímu pracovníkovi či ředitelce.

Formy podání:

  • písemná
  • ústní

Způsoby podání:

  • elektronicky
  • anonymně
  • poštou
  • prostřednictvím schránky označené „stížnosti, podněty, připomínky“, umístěné na každé stanici, pak mezi výtahy ve 3. patře budovy A, a u pokladny.

Písemně potvrdíme přijetí stížnosti stěžovateli. Stížnost vyřizuje vždy vedoucí pracovník úseku, kterého se problematika stížností týká. Povinností vedoucího pracovníka je prošetřit obsah stížnosti, navrhnout možnosti řešení situace. Vyrozumění o přijetí stížnosti v písemné podobě odesíláme stěžovateli v den přijetí stížnosti či v následující pracovní den. Odpověď písemně odesíláme stěžovateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu do evidence stížností. Kopii ukládáme v „Evidenci stížností, podnětů, připomínek“ s podpisem o převzetí stěžovatelem. Anonymní stížnost šetříme také, vyrozumění ukládáme v „Evidenci stížností, podnětů, připomínek“a umísťujeme po dohodě s vedením DS na nástěnky stanic, kterých se stížnost týká po dobu 30 dnů. Není-li stěžovatel spokojen s řešením stížností, může se obrátit na ředitelku DS nebo zřizovatele, případně nezávislé instituce. 

Adresa zřizovatele    

MHMP – odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Charvátová 145

110 00 Praha 1

tel.: 236 001 111

Kontakty na nezávislé orgány

MPSV ČR odbor kontroly (stížnosti na poskytování sociálních služeb)

Na Poříčíním právu 1/376

128 01 Praha 2

tel.: 221 921 111

email: posta@mpsv.cz

Adresa veřejného ochránce práv                 

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno – město

tel. na informační linku: 542 542 888

tel. na sekretariát: 542 542 777

e-mail: podatelna@ochrance.cz

webové stránky: www.ochrance.cz

Adresa ČHV (Český Helsinský výbor)

Český helsinský výbor

Štefánikova 21

150 00 Praha 5

tel.: 257 221 141

e-mail: poradna@helcom.cz 

webové stránky: www.helcom.cz

Telefonní linky pomoci orientované na seniory

  • Senior telefon tel.: 800 157 157 bezplatná nepřetržitá krizová a poradenská linka.
  • Linka seniorů tel.: 800 200 007 bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory.

Funguje pondělí - pátek a během vánočních svátků v čase 8,00 – 20,00 hodin.

Standard 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Podporujeme kontakty klientů s přirozeným sociálním prostředím (s rodinou, přáteli a blízkými lidmi). Pomáháme klientům využívat veřejné služby dostupné v daném místě podle potřeb a přání a tak podporujeme samostatnost a nezávislost klientů na sociální službě. 

Nenahrazujeme instituce poskytující veřejnosti běžné služby, s těmito institucemi spolupracujeme a vytváříme příležitosti pro využívání klienty individuálně nebo zajišťujeme doprovod. Klient se obrací na sociálně-aktivizačního pracovníka, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku, klíčového pracovníka či další osoby. Spolupracujeme s úřady, institucemi, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi. O možnostech využití veřejných služeb informují klienty sociálně-aktivizační pracovníci.

Klienti mají možnost využít v blízkém okolí služeb pošty, supermarketů, lékáren, drogerií, květinářství, opravny obuvi, restaurací, odpočívat a relaxovat v blízkých parcích. Pražskou integrovanou dopravou jsou dostupné služby bank, spořitelny, hypermarketů, kina apod. Nad rámec základních činností nabízíme fakultativní služby za poplatek. 

Standard 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby

Cílem personální politiky organizace je zajištění kvalifikovaného personálu v souladu s požadavky a potřebami klientů. Máme stanovenou organizační strukturu s počtem pracovníků.

U přijímacího pohovoru se zaměřujeme na výběr pracovníků s odpovídajícím odborným vzděláním a potřebnými dovednostmi. Velkou pozornost věnujeme zaškolování nově nastupujících pracovníků včetně seznámení s interními dokumenty organizace a proškolení o BOZP a PO. Umožňujeme výkon praxe studentům středních odborných škol, VOŠ a VŠ zdravotnických a sociálních oborů. 

Standard 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Provádíme průběžně a pravidelně hodnocení zaměstnanců jako přirozenou součást celého souboru personálních činností organizace. Výsledkem hodnocení je nejen aktuální ocenění zaměstnance (morální i finanční), ale slouží jako nástroj k motivaci pracovníka k poskytování osobní kvalitní sociální služby, naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zabezpečujeme pro zaměstnance další vzdělávání. U zdravotnických pracovníků působících v sociálních službách vycházíme ze zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Zpracováváme individuální vzdělávací plán pracovníka. 

Standard 11 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Na základě uzavřené smlouvy poskytujeme a zajišťujeme klientům celoroční pobytové služby, ubytování, stravování, nepřetržitou 24 hodinovou ošetřovatelskou péči, volnočasové aktivity, v pracovních dnech sociální poradenství. O nabízených aktivitách informujeme klienty prostřednictvím tabule ve vstupní hale a nástěnek na jednotlivých stanicích. Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně docházejí odborní specialisté.

Z provozních důvodů doporučujeme uskutečnit návštěvy od 8,00 do 20,00 hodin.

Standard 12 – Informovanost o poskytované sociální službě

Zpřístupňujeme veřejnosti informace o poslání, cílech, principech, cílové skupině klientů a poskytovaných službách. Informace zveřejňujeme na webových stránkách www.dszm.cz a prostřednictvím informačních letáků o poskytovaných sociálních službách.

Dále poskytujeme informace osobně, telefonicky, písemně, elektronicky, prostřednictvím nástěnek a rozhlasem v areálu.  

Standard 13 – Prostředí a podmínky

V maximální možné míře se snažíme přizpůsobit prostředí a podmínky potřebám cílové skupiny seniorů a seniorům s chronickým onemocněním. Prostředí a podmínky odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám klientů. Jedná se o bezbariérovost, sociální zařízení, částečně monitorované společné prostory bez záznamu, světelná a tepelná pohoda, kompenzační pomůcky a označení prostor (orientační plán budovy). Zajišťujeme a dodržujeme materiální, technické a hygienické podmínky poskytovaných služeb dle platné legislativy.

Standard 14 – Nouzové a havarijní situace

Zaznamenáváme všechny vzniklé mimořádné události, nouzové a havarijní situace. Získaná data vyhodnocujeme. Povinností každého zaměstnance je jednat a chovat se tak, aby svévolně nezapříčinil vznik mimořádné události. V případě, že k této události dojde, je každý zaměstnanec povinen poskytnout pomoc při likvidaci a minimalizaci škod. Součástí standardu je charakteristika možných mimořádných událostí s popisem a pravidly řešení. Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly pro řešení  mimořádných situací. V případě vzniklé situace podle pravidel postupují.

Standard 15 – Zvyšování kvality sociální služby

Nejdůležitějším měřítkem procesu kvality poskytování služeb je spokojenost klientů, rodinných příslušníků a ostatních zainteresovaných osob s poskytovanou sociální službou. Spokojenost klientů, zjišťujeme pomocí dotazníků. Podnětné jsou i výstupy ze stravovací komise realizované 1 x měsíčně, zaměřené na zjištění spokojenosti s kvalitou podávané stravy. Základním cílem sledování těchto ukazatelů a následných opatření vyvozených z výsledků sledování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení kvality sledovaných procesů. Proces kvality monitorujeme i průběžným sledováním výskytu mimořádných událostí a jejich vyhodnocováním. Každá stížnost podaná klientem nebo rodinným příslušníkem, týkající se kvality nebo způsobu poskytování služby je pro naši organizaci signálem, že je nutné naše služby neustále zlepšovat, zkvalitňovat, upravovat a přizpůsobovat potřebám klientů. 


Tisk stránky | Kontakt