TEXT K LOGU

Standardy kvality

Standardy kvality sociální služby DS a DZR

Standard 1 – Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Posláním pobytové služby domova pro seniory je podpora seniorů, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Posláním pobytové služby domova se zvláštním režimem je podpora seniorů a osob s chronickým onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Cílem obou sociálních služeb je zvýšit a zachovat soběstačnost klientů při běžných činnostech, zajistit důstojné a aktivní prožití stáří a také podporovat seniory v běžném způsobu života. Snažíme se zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb, vytváříme bezpečné a příjemné prostředí pro klienty, rozvíjíme a zlepšujeme spolupráci s rodinami. Podporujeme seniory ve využití veřejné služby dostupné v okolí. Podporujeme společenské začlenění seniorů mimo zařízení. Spolupracujeme s odbornými školami, vedeme odborné praxe studentů a podporujeme činnost dobrovolníků.

Principem sociálních služeb je zachování lidské důstojnosti osob, poskytování pomoci, vycházející z individuálních potřeb klienta, podpora a rozvoj samostatnosti klienta, motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace, posílení sociálního začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod klientů.

Standard 2 – Ochrana práv osob

U všech klientů respektujeme základní lidská práva dané Listinou základních práv a svobod, dodržujeme platnou legislativu, Etické kodexy, Etický kodex pracovníků Domova pro seniory Zahradní Město. Základem je vytvořit bezpečné prostředí pro klienty, minimalizovat fyzické ohrožení, přistupovat se zachováním sebeúcty a zároveň zamezit případnému ohrožení klientů. Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na aktuální zdravotní i psychický stav, na rozpoznání potřeb klienta a vyhledávání případných rizikových situací, které by mohli vést k porušení práv klientů. Máme vytypované situace, ve kterých by mohlo dojít k porušování práv klientů a ke střetům zájmů, stanovená preventivní opatření před vznikem situací a řešení.

Standard 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu

V rámci poskytování základního sociálního poradenství informují sociální pracovníci zájemce nebo rodinu o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytované sociální služby. Zjišťují důvody podání žádosti, sociální situaci žadatele, osobní cíle a očekávání, která má od poskytované sociální služby.

Podávané informace přizpůsobuje komunikačním schopnostem zájemce. Cílem jednání je, aby se zájemce na základě získaných informací sám mohl rozhodnout, zda služba odpovídá jeho potřebám a očekáváním a zda ji využije či nikoli.

Dalšími účastníky jednání mohou být rodinní příslušníci, osoby, které žadatel zplnomocnil, zákonný zástupce či osoby, které o zájemce pečují.

Pokud zájemce patří do cílové skupiny, předá mu sociální pracovník potřebné formuláře (žádost, vyjádření lékaře, informační letáky), připomene doložení rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči, případně doporučí podání žádosti o přiznání příspěvku na péči. V případě zájmu a po domluvě provede zájemce po domově.

Důvody neuzavření smlouvy

Vymezuje § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

a)      neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b)      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (žádost je zařazena do evidence žadatelů o sociální službu),

c)      zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis),

d)      nebo osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 

Standard 4 – Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouvu uzavíráme nejpozději v den příchodu žadatele/klienta do DS. Při uzavírání smlouvy je přítomen sociální pracovník a klient, případně zákonný zástupce. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Jeden originál si ponechá klient, druhý je založen do jeho sociální dokumentace. Smlouvu za organizaci podepisuje ředitelka nebo její zástupkyně. Za klienta může podepsat smlouvu pouze soudem stanovený opatrovník či klientem zplnomocněná osoba. V těchto případech musí před podpisem smlouvy předložit soudní rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem. Nemůže-li klient podepsat smlouvu z vážných zdravotních důvodů a nemá zákonného zástupce, podepisuje smlouvu pověřený zástupce sociálního odboru Úřadu městské části Prahy 10, dle § 91 odst. 6, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Klient může vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu dle článku V – Doba platnosti smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, závěrečná ustanovení Smlouvy o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Zahradní Město.

Standard 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby

Proces individuálního plánování průběhu sociální služby navazuje na jednání se zájemcem o sociální službu. Společně s klientem projednáváme potřeby a očekávání od poskytované sociální služby. Sociální služby poskytujeme klientovi na základě jeho individuálně určených potřeb a nabídky služeb DS. Tyto potřeby dokumentujeme v individuálním plánu, v případě potřeby je konzultujeme s rodinnými příslušníky. Proces individuálního plánování průběhu služby pravidelně přehodnocujeme. Každý klient má svého klíčového pracovníka, je kontaktní osobou po celou dobu pobytu klienta. Reaguje na měnící se potřeby klienta.

Komunikaci s klientem přizpůsobujeme jeho zdravotnímu stavu. Klienta vedeme podle jeho možností a schopností k soběstačnosti a odpovědnosti za vlastní život.

Standard 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby

Vedeme a shromažďujeme sociální, zdravotnickou a ošetřovatelskou dokumentaci o průběhu poskytování sociální služby v písemné i elektronické podobě. V písemné podobě jsou složky uložené v uzamykatelné skříni. Klient může do této dokumentace nahlížet.

Zásady vedení dokumentace o poskytování sociální služby vychází z právních předpisů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní a citlivé údaje shromažďujeme na základě písemného souhlasu klientů.

Zaměstnanci, přicházející do styku s osobními údaji klienta, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení pracovního poměru. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Standard 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytování sociální služby může každý klient nebo jiná osoba zastupující zájem klienta. Podání přijme kterýkoli pracovník Domova pro seniory Zahradní Město.

Formy a způsoby podání stížnosti, podnětu či připomínky

Sdělení může být podané formou: 

 • písemnou – volnou formou
 • ústní (stížnost je nutné přepsat do „Protokolu o stížnosti“)

 

Způsobem:

 • elektronicky – kontakty jsou k dispozici na webových stránkách organizace http://www.dszm.cz/kontakty
 • anonymně
 • telefonicky – na telefonní čísla uvedená na webových stránkách http://www.dszm.cz/kontakty
 • poštou – doručit na adresu Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město
 • prostřednictvím schránky označené „Stížnosti, podněty, připomínky“ umístěné na každé stanici a u výtahu před vstupem na stanici 3A

Písemně potvrdíme přijetí stížnosti. Stížnost vyřizuje vedoucí pracovník úseku, kterého se problematika stížnosti týká. Povinností vedoucího pracovníka je prošetřit obsah stížnosti, navrhnout možnosti řešení situace. Po prošetření obsahu stížnosti odešleme stěžovateli odpověď v písemné podobě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu do „Evidence stížností“, případně předáme písemnou odpověď stěžovateli osobně.

Anonymní stížnost je prošetřená také, vyrozumění je uloženo v „Evidenci stížností“ a vyvěšeno po dohodě s vedením na nástěnkách všech stanic, kterých se stížnost týká, po dobu 30 dnů.

Není-li stěžovatel spokojen s řešením stížnosti, může se obrátit na ředitelku domova nebo zřizovatele, kterým je Hlavní město Praha, případně na nadřízené či nezávislé instituce.

Adresa zřizovatele:

MHMP – odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Charvátova 145

110 00 Praha 1

tel.: 236 004 102

  

Nadřízený orgán:

MPSV ČR - odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

tel.: 221 922 396

email: posta@mpsv.cz

 

Nezávislé instituce: 

Veřejný ochránce práv:        

Kancelář veřejné ochránkyně práv

Údolní 39

602 00 Brno

tel. informační linka: 542 542 888

tel. ústředna: 545 542 111

tel. sekretariát: 542 542 777

e-mail: podatelna@ochrance.cz

webové stránky: www.ochrance.cz

 

Český helsinský výbor

Štefánikova 21

150 00 Praha 5

tel.: 257 221 142 nebo 602 646 940

e-mailporadna@helcom.cz 

webové stránky:www.helcom.cz

 

Různé telefonní linky pomoci orientované na seniory:

 • Senior telefon je bezplatná krizová a poradenská linka - tel.: 800 157 157. Je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně. Linku lze kontaktovat i emailem na adrese seniortelefon@zivot90.cz
 • Elpida Linka seniorů tel.: 800 200 007 je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory. Funguje každý den v čase od 8,00 do 20,00 hodin. Na linku se lze obrátit i písemně prostřednictvím emailu, a to na adresu linkasenioru@elpida.cz 

 

Standard 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Podporujeme kontakty klientů s přirozeným sociálním prostředím (s rodinou, přáteli a blízkými lidmi). Pomáháme klientům využívat veřejné služby dostupné v daném místě podle potřeb a přání, a tak podporujeme samostatnost a nezávislost klientů na sociální službě. 

Nenahrazujeme instituce poskytující veřejnosti běžné služby, s těmito institucemi spolupracujeme a vytváříme příležitosti pro využívání klienty individuálně nebo zajištěním doprovodu. O možnostech využití veřejných služeb informují klienty sociální pracovníci. V případě zajištění návazné a doplňkové služby se klient obrací na sociální pracovníky, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku, svého klíčového pracovníka nebo další osoby.

Spolupracujeme s úřady, institucemi, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi. Klienti mají možnost využít v blízkém okolí služeb pošty, supermarketů, lékáren, drogerií, květinářství, restaurací, odpočívat a relaxovat v blízkých parcích. Pražskou integrovanou dopravou jsou dostupné služby bank, spořitelny, hypermarketů, kina apod. Nad rámec základních činností nabízíme fakultativní služby za poplatek. 

Standard 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby

Cílem personální politiky organizace je zajištění kvalifikovaného personálu v souladu s požadavky a potřebami klientů. Máme stanovenou organizační strukturu s počtem pracovníků.

U přijímacího pohovoru se zaměřujeme na výběr pracovníků s odpovídajícím odborným vzděláním a potřebnými dovednostmi. Velkou pozornost věnujeme zaškolování nově nastupujících pracovníků včetně seznámení s interními dokumenty organizace a proškolení o BOZP a PO. Umožňujeme výkon praxe studentům středních odborných škol, VOŠ a VŠ zdravotnických a sociálních oborů. 

Standard 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Provádíme průběžně a pravidelně hodnocení zaměstnanců jako přirozenou součást celého souboru personálních činností organizace. Výsledkem hodnocení je nejen aktuální ocenění zaměstnance (morální i finanční), ale slouží jako nástroj k motivaci pracovníka k poskytování kvalitní sociální služby, naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zabezpečujeme pro zaměstnance další vzdělávání. U zdravotnických pracovníků působících v sociálních službách vycházíme ze zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Zpracováváme individuální vzdělávací plán pracovníka. 

Standard 11 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Na základě uzavřené smlouvy poskytujeme a zajišťujeme klientům celoroční pobytové služby, ubytování, stravování, nepřetržitou 24 hodinovou ošetřovatelskou péči, volnočasové aktivity, v pracovních dnech sociální poradenství. O nabízených aktivitách informujeme klienty prostřednictvím tabule v prostorách recepce a nástěnek na jednotlivých stanicích. Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, pravidelně docházejí odborní specialisté.

Z provozních důvodů doporučujeme uskutečnit návštěvy od 8,00 do 20,00 hodin.

Standard 12 – Informovanost o poskytované sociální službě

Zpřístupňujeme veřejnosti informace o poslání, cílech, principech, cílové skupině klientů a poskytovaných službách. Informace zveřejňujeme na webových stránkách www.dszm.cz a prostřednictvím informačních letáků o poskytovaných sociálních službách.

Dále poskytujeme informace osobně, telefonicky, písemně, elektronicky, prostřednictvím nástěnek, případně i rozhlasem v areálu domova.

Standard 13 – Prostředí a podmínky

V maximální možné míře se snažíme přizpůsobit prostředí a podmínky potřebám cílové skupiny seniorů a seniorům s chronickým onemocněním. Prostředí a podmínky odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám klientů. Jedná se o bezbariérovost, sociální zařízení, částečně monitorované společné prostory se záznamem, světelná a tepelná pohoda, kompenzační pomůcky a označení prostor (orientační plán budovy). Zajišťujeme a dodržujeme materiální, technické a hygienické podmínky poskytovaných služeb dle platné legislativy.

Standard 14 – Nouzové a havarijní situace

Zaznamenáváme všechny vzniklé mimořádné události, nouzové a havarijní situace. Získaná data vyhodnocujeme. Povinností každého zaměstnance je jednat a chovat se tak, aby svévolně nezapříčinil vznik mimořádné události. V případě, že k této události dojde, je každý zaměstnanec povinen poskytnout pomoc při likvidaci a minimalizaci škod. Součástí standardu je charakteristika možných mimořádných událostí s popisem a pravidly řešení. Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly pro řešení  mimořádných situací. V případě vzniklé situace podle pravidel postupují.

Standard 15 – Zvyšování kvality sociální služby

Nejdůležitějším měřítkem procesu kvality poskytování sociálních služeb je spokojenost klientů, rodinných příslušníků a ostatních zainteresovaných osob s poskytovanou sociální službou. Spokojenost klientů zjišťujeme pomocí dotazníkového šetření. Podnětné jsou i výstupy ze stravovací komise realizované 1 x měsíčně, zaměřené na zjištění spokojenosti s kvalitou podávané stravy.

Proces kvality monitorujeme i průběžným sledováním výskytu mimořádných událostí a jejich vyhodnocováním. Také každá stížnost týkající se kvality nebo způsobu poskytování služby je pro naši organizaci signálem, že je nutné naše služby neustále zlepšovat, zkvalitňovat, upravovat a přizpůsobovat potřebám klientů. 

Standardy kvality sociální služby OS

Standard 1 – Cíle a způsoby poskytování sociální služby

Posláním odlehčovací služby je poskytnout pobytové služby osobám se zdravotním postižením starším 60 let, kteří se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby, a umožnit tak pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči.

Pobytová OS je poskytována na přechodnou dobu (zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíce), po kterou tuto pomoc nemůže zabezpečit rodina nebo blízká osoba klienta.

Cílem pobytové odlehčovací služby je poskytnout osobě závislé na péči druhých osob potřebné ubytování, stravování a péči v době, kdy tato péče nemůže být zajišťována pečující osobou v domácím prostředí, poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči, zvýšit a zachovat soběstačnost klientů při běžných činnostech, podporovat klienty v běžném způsobu života.

Snažíme se zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb, vytváříme bezpečné a příjemné prostředí pro klienty, rozvíjíme a zlepšujeme spolupráci s rodinami. Podporujeme seniory ve využití veřejné služby dostupné v okolí. Podporujeme společenské začlenění seniorů mimo zařízení. Spolupracujeme s odbornými školami, vedeme odborné praxe studentů a podporujeme činnost dobrovolníků.

Principem sociálních služeb je zachování lidské důstojnosti osob, poskytování pomoci, vycházející z individuálních potřeb klienta, podpora a rozvoj samostatnosti klienta, motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace, posílení sociálního začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod klientů.

Standard 2 – Ochrana práv osob

U všech klientů respektujeme základní lidská práva dané Listinou základních práv a svobod, dodržujeme platnou legislativu, Etické kodexy, Etický kodex pracovníků Domova pro seniory Zahradní Město. Základem je vytvořit bezpečné prostředí pro klienty, minimalizovat fyzické ohrožení, přistupovat se zachováním sebeúcty a zároveň zamezit případnému ohrožení klientů. Klademe důraz na individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na aktuální zdravotní i psychický stav, na rozpoznání potřeb klienta a vyhledávání případných rizikových situací, které by mohli vést k porušení práv klientů. Máme vytypované situace, ve kterých by mohlo dojít k porušování práv klientů a ke střetům zájmů, stanovená preventivní opatření před vznikem situací a řešení.

Standard 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu

Jednání se zájemcem o službu slouží k vyjasnění potřeb zájemce a ke zjištění, zda zájemce patří do cílové skupiny pobytové služby OS. Pověřený sociální pracovník informuje zájemce nebo rodinu o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytované odlehčovací služby. Zjišťuje důvody podání žádosti, sociální situaci žadatele, osobní cíle a očekávání, která má od poskytované sociální služby.

Podávané informace přizpůsobuje komunikačním schopnostem zájemce. Cílem jednání je, aby se zájemce na základě získaných informací sám mohl rozhodnout, zda služba odpovídá jeho potřebám a očekáváním a zda ji využije či nikoli.

Pokud zájemce patří do cílové skupiny a službu lze v požadovaném termínu poskytnout, domluví se se zájemcem na předběžné rezervaci a předá mu potřebné formuláře:

 • Žádost o pobytovou službu Domova pro seniory Zahradní Město, OS;
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele;
 • Informace potřebné pro podání žádosti do Domova pro seniory Zahradní Město, OS;
 • Základní informace pro žadatele.

 

Vyplněnou žádost s přílohami doručí žadatel osobně do sekretariátu nebo poštou na adresu: Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10. Žádost lze zaslat rovněž elektronickou poštou na mailovou adresu: sekretariat@dszm.cz

V případě zařazení žádosti do evidence žadatelů, sociální pracovník písemně kontaktuje žadatele, potvrdí rezervaci požadovaného termínu poskytnutí odlehčovací služby, zašle dokumenty a informace potřebné k přijetí. Domluví se na provedení sociálního šetření v místě aktuálního pobytu žadatele. Po provedeném sociálním šetření domlouvá pověřený sociální pracovník s žadatelem podmínky nástupu.

Důvody neuzavření smlouvy

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu z těchto důvodů:

a)      Domov pro seniory Zahradní Město neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb

b)      nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pobytové sociální služby, o kterou osoba žádá

c)      zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové odlehčovací služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis

d)      osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Domov pro seniory Zahradní Město v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

 

Standard 4 – Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouvu uzavíráme nejpozději v den příchodu žadatele/klienta do DS. Při uzavírání smlouvy je přítomen sociální pracovník a klient, případně zákonný zástupce. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Jeden originál si ponechá klient, druhý je založen do jeho sociální dokumentace. Smlouvu za organizaci podepisuje ředitelka nebo její zástupkyně. Za klienta může podepsat smlouvu pouze soudem stanovený opatrovník či klientem zplnomocněná osoba. V těchto případech musí před podpisem smlouvy předložit soudní rozhodnutí o ustanovení opatrovníkem. Nemůže-li klient podepsat smlouvu z vážných zdravotních důvodů a nemá zákonného zástupce, podepisuje smlouvu pověřený zástupce sociálního odboru Úřadu městské části Prahy 10, dle § 91 odst. 6, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Smlouva končí uplynutím sjednané doby. Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodů v souladu s článkem V. Smlouvy o poskytnutí pobytové odlehčovací služby. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodů, viz článek V. Smlouvy o poskytnutí pobytové odlehčovací služby.

Standard 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby

Proces individuálního plánování průběhu sociální služby navazuje na jednání se zájemcem o sociální službu. Společně s klientem projednáváme potřeby a očekávání od poskytované sociální služby. Sociální služby poskytujeme klientovi na základě jeho individuálně určených potřeb a nabídky služeb domova. Tyto potřeby dokumentujeme v individuálním plánu, v případě potřeby je konzultujeme s rodinnými příslušníky. Proces individuálního plánování průběhu služby pravidelně přehodnocujeme. Každý klient má svého klíčového pracovníka, je kontaktní osobou po celou dobu pobytu klienta. Reaguje na měnící se potřeby klienta.

Komunikaci s klientem přizpůsobujeme jeho zdravotnímu stavu. Klienta vedeme podle jeho možností a schopností k soběstačnosti a odpovědnosti za vlastní život.

Standard 6 – Dokumentace o poskytování sociální služby

Vedeme a shromažďujeme sociální a ošetřovatelskou dokumentaci o průběhu poskytování sociální služby v písemné i elektronické podobě. V písemné podobě jsou složky uložené v uzamykatelné skříni. Klient může do této dokumentace nahlížet.

Zásady vedení dokumentace o poskytování sociální služby vychází z právních předpisů. Při zpracování osobních údajů dodržujeme zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní a citlivé údaje shromažďujeme na základě písemného souhlasu klientů.

Zaměstnanci, přicházející do styku s osobními údaji klienta, jsou povinni zachovávat mlčenlivost, a to i po skončení pracovního poměru. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.

Standard 7 – Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Vyjádřit se ke kvalitě nebo způsobu poskytování sociální služby může každý klient nebo jiná osoba zastupující zájem klienta. Podání přijme kterýkoli pracovník Domova pro seniory Zahradní Město.

Formy a způsoby podání stížnosti, podnětu či připomínky

Sdělení může být podané formou: 

 • písemnou – volnou formou
 • ústní (stížnost je nutné přepsat do „Protokolu o stížnosti“)

 Způsobem:

 • elektronicky – kontakty jsou k dispozici na webových stránkách organizace http://www.dszm.cz/kontakty
 • anonymně
 • telefonicky – na telefonní čísla uvedená na webových stránkách http://www.dszm.cz/kontakty
 • poštou – doručit na adresu Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město
 • prostřednictvím schránky označené „Stížnosti, podněty, připomínky“ umístěné na každé stanici a u výtahu před vstupem na stanici 3A

 

Písemně potvrdíme přijetí stížnosti. Stížnost vyřizuje vedoucí pracovník úseku, kterého se problematika stížnosti týká. Povinností vedoucího pracovníka je prošetřit obsah stížnosti, navrhnout možnosti řešení situace. Po prošetření obsahu stížnosti odešleme stěžovateli odpověď v písemné podobě nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zápisu do „Evidence stížností“, případně předáme písemnou odpověď stěžovateli osobně.

Anonymní stížnost je prošetřená také, vyrozumění je uloženo v „Evidenci stížností“ a vyvěšeno po dohodě s vedením na nástěnkách všech stanic, kterých se stížnost týká, po dobu 30 dnů.

Není-li stěžovatel spokojen s řešením stížnosti, může se obrátit na ředitelku domova nebo zřizovatele, kterým je Hlavní město Praha, případně na nadřízené či nezávislé instituce.

Adresa zřizovatele:

MHMP – odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Charvátova 145

110 00 Praha 1

tel.: 236 004 102

  

Nadřízený orgán:

MPSV ČR - odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

tel.: 221 922 396

email: posta@mpsv.cz

 

Nezávislé instituce: 

Veřejný ochránce práv:        

Kancelář veřejné ochránkyně práv

Údolní 39

602 00 Brno

tel. informační linka: 542 542 888

tel. ústředna: 545 542 111

tel. sekretariát: 542 542 777

e-mail: podatelna@ochrance.cz

webové stránky: www.ochrance.cz

 

Český helsinský výbor

Štefánikova 21

150 00 Praha 5

tel.: 257 221 142 nebo 602 646 940

e-mailporadna@helcom.cz 

webové stránky:www.helcom.cz

 

Různé telefonní linky pomoci orientované na seniory:

 • Senior telefon je bezplatná krizová a poradenská linka - tel.: 800 157 157. Je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně. Linku lze kontaktovat i emailem na adrese seniortelefon@zivot90.cz
 • Elpida Linka seniorů tel.: 800 200 007 je bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory. Funguje každý den v čase od 8,00 do 20,00 hodin. Na linku se lze obrátit i písemně prostřednictvím emailu, a to na adresu linkasenioru@elpida.cz

Standard 8 – Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

Podporujeme kontakty klientů s přirozeným sociálním prostředím (s rodinou, přáteli a blízkými lidmi). Pomáháme klientům využívat veřejné služby dostupné v daném místě podle potřeb a přání, a tak podporujeme samostatnost a nezávislost klientů na sociální službě. 

Nenahrazujeme instituce poskytující veřejnosti běžné služby, s těmito institucemi spolupracujeme a vytváříme příležitosti pro využívání klienty individuálně nebo zajištěním doprovodu. O možnostech využití veřejných služeb informují klienty sociální pracovníci. V případě zajištění návazné a doplňkové služby se klient obrací na sociální pracovníky, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku, svého klíčového pracovníka nebo další osoby.

Spolupracujeme s úřady, institucemi, zdravotnickými zařízeními a dalšími organizacemi. Klienti mají možnost využít v blízkém okolí služeb pošty, supermarketů, lékáren, drogerií, květinářství, restaurací, odpočívat a relaxovat v blízkých parcích. Pražskou integrovanou dopravou jsou dostupné služby bank, spořitelny, hypermarketů, kina apod. Nad rámec základních činností nabízíme fakultativní služby za poplatek. 

Standard 9 – Personální a organizační zajištění sociální služby

Cílem personální politiky organizace je zajištění kvalifikovaného personálu v souladu s požadavky a potřebami klientů. Máme stanovenou organizační strukturu s počtem pracovníků.

U přijímacího pohovoru se zaměřujeme na výběr pracovníků s odpovídajícím odborným vzděláním a potřebnými dovednostmi. Velkou pozornost věnujeme zaškolování nově nastupujících pracovníků včetně seznámení s interními dokumenty organizace a proškolení o BOZP a PO. Umožňujeme výkon praxe studentům středních odborných škol, VOŠ a VŠ zdravotnických a sociálních oborů. 

Standard 10 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Provádíme průběžně a pravidelně hodnocení zaměstnanců jako přirozenou součást celého souboru personálních činností organizace. Výsledkem hodnocení je nejen aktuální ocenění zaměstnance (morální i finanční), ale slouží jako nástroj k motivaci pracovníka k poskytování kvalitní sociální služby, naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zabezpečujeme pro zaměstnance další vzdělávání. Zpracováváme individuální vzdělávací plán pracovníka. 

Standard 11 – Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Na základě uzavřené smlouvy poskytujeme a zajišťujeme klientům celoroční pobytové služby, ubytování, stravování, nepřetržitou 24 hodinovou ošetřovatelskou péči, volnočasové aktivity, v pracovních dnech sociální poradenství. O nabízených aktivitách informujeme klienty prostřednictvím tabule v prostorách recepce a nástěnek na jednotlivých stanicích.

Zdravotní péči zajišťuje stávající praktický lékař klienta v návaznosti na odborné lékaře, kteří o klienta pečují. V případě zhoršení zdravotního stavu je kontaktován praktický lékař klienta, případně je klientovi přivolána Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Odborní specialisté jsou k dispozici na poliklinice v Jabloňové ulici.

V blízkém okolí mohou klienti využít služeb pošty, supermarketů, lékáren, drogerií, květinářství, restaurací. Klienti mohou vyhledat odpočinek a relaxovat v blízkých parcích. Pražskou integrovanou dopravou jsou dostupné služby bank, spořitelny, hypermarketů, kina apod.

Z provozních důvodů doporučujeme uskutečnit návštěvy od 8,00 do 20,00 hodin.

Standard 12 – Informovanost o poskytované sociální službě

Zpřístupňujeme veřejnosti informace o poslání, cílech, principech, cílové skupině klientů pobytové služby OS a poskytovaných službách. Informace zveřejňujeme na webových stránkách www.dszm.cz a prostřednictvím informačních letáků o poskytovaných sociálních službách. Prostřednictvím internetových stránek jiných organizací.

Dále poskytujeme informace osobně, telefonicky, písemně, elektronicky, prostřednictvím nástěnek, případně i rozhlasem v areálu domova.

Standard 13 – Prostředí a podmínky

V maximální možné míře se snažíme přizpůsobit prostředí a podmínky potřebám klientů. Jsou stanoveny pro cílovou skupiny pobytové odlehčovací služby. Prostředí a podmínky odpovídají kapacitě, charakteru poskytované služby a potřebám klientů. Jedná se o bezbariérovost, sociální zařízení, částečně monitorované společné prostory se záznamem, světelná a tepelná pohoda, kompenzační pomůcky a označení prostor (orientační plán budovy). Zajišťujeme a dodržujeme materiální, technické a hygienické podmínky poskytovaných služeb dle platné legislativy.

Standard 14 – Nouzové a havarijní situace

Zaznamenáváme všechny vzniklé mimořádné události, nouzové a havarijní situace. Získaná data vyhodnocujeme. Povinností každého zaměstnance je jednat a chovat se tak, aby svévolně nezapříčinil vznik mimořádné události. V případě, že k této události dojde, je každý zaměstnanec povinen poskytnout pomoc při likvidaci a minimalizaci škod. Součástí standardu je charakteristika možných mimořádných událostí s popisem a pravidly řešení. Zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly pro řešení  mimořádných situací. V případě vzniklé situace podle pravidel postupují.

Standard 15 – Zvyšování kvality sociální služby

Nejdůležitějším měřítkem procesu kvality poskytování sociálních služeb je spokojenost klientů, rodinných příslušníků a ostatních zainteresovaných osob s poskytovanou sociální službou. Spokojenost klientů zjišťujeme pomocí dotazníkového šetření. Podnětné jsou i výstupy ze stravovací komise realizované 1 x měsíčně, zaměřené na zjištění spokojenosti s kvalitou podávané stravy. K dalším formám patří zjišťování spokojenosti s kvalitou podávané stravy formou záznamů požadavků, připomínek a přání klientů do sešitu, který je k dispozici na každé stanici.

Proces kvality monitorujeme i průběžným sledováním výskytu mimořádných událostí a jejich vyhodnocováním. Také každá stížnost týkající se kvality nebo způsobu poskytování služby je pro naši organizaci signálem, že je nutné naše služby neustále zlepšovat, zkvalitňovat, upravovat a přizpůsobovat potřebám klientů. 


Tisk stránky | Kontakt