TEXT K LOGU

Domov se zvláštním režimem

Číslo registrace 6664660

Posláním pobytové služby domova se zvláštním režimem je podpora seniorů a osob s chronickým onemocněním, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Kapacita 131 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Obecným cílem pobytové služby domova se zvláštním režimem je:

 • zvýšit a zachovat soběstačnost při běžných činnostech
 • podporovat seniory v běžném způsobu života
 • zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb
 • vytvořit bezpečné a příjemné prostředí pro klienty
 • rozvíjet a zkvalitnit spolupráci s rodinami klientů
 • zkvalitnit nutriční péči o klienty
 • pomáhat seniorům využívat dostupné služby pro veřejnost v okolí DZR (doprovod klienta, možnost zajištění dopravy)
 • podporovat společenské začlenění seniorů mimo DZR (návštěva divadla, výstav, výlety, vycházky do okolí a návštěva společenských akcí pořádaných jinými DS a DZR)
 • pokračovat ve spolupráci s MČ Prahy 10, v rámci komunitního plánování
 • podporovat spolupráci s odbornými školami, vést odborné praxe studentů a spolupracovat s dobrovolníky


Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním
 • Senioři nad 65 let, jejichž soběstačnost je snížena hlavně v důsledku syndromu demence

 

Zásady a principy

 • zachování lidské důstojnosti klientů
 • poskytování pomoci, které vychází z individuálních potřeb klienta
 • podpora a rozvoj samostatnosti klienta
 • motivace vedoucí ke zlepšení sociální situace a posílení sociálního začleňování
 • dodržování základních lidských práv a svobod klientů

Práva klientů

 • právo na soukromí
 • právo na osobní svobodu, svobodnou volbu a rozhodnutí, právo na volný pohyb
 • právo na důstojné jednání
 • právo na osobní vlastnictví
 • právo na kontakt s rodinou / blízkými
 • právo na ochranu před zneužitím
 • právo na ochranu osobních údajů a nahlížení do osobní dokumentace
 • právo na bezpečné služby
 • právo na dostupnost vnitřních a vnějších služeb
 • právo podat stížnost na způsob poskytování sociální služby
 • právo na informace a srozumitelnost

Povinnosti klientů

 • dodržovat Domácí řád DZR
 • užívat prostory vyhrazené klientovi k ubytování a účelu, k němuž jsou určeny
 • uhradit v plné výši měsíční platbu za poskytované služby bankovním převodem, platbou v hotovosti či poštovní poukázkou (ubytování, stravování, základní služby sociální pomoci a podpory) vždy do konce kalendářního měsíce, za který úhrada náleží
 • zaplatit úhradu za poskytnutí fakultativních služeb v zařízení zpětně, do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly poskytnuty 
 • dodržovat zákaz kouření v objektu


V zájmu bezpečnosti je celý objekt domova se zvláštním režimem monitorován kamerovým systémem. Soukromí klienta je zachováno.


Tisk stránky | Kontakt